top of page
Extra Informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Laatste update: Januari 2021

Lees deze Voorwaarden en Beleidsregels zorgvuldig door voordat je onze Website of onze Apps gaat gebruiken en voordat je goederen of diensten van een derde boekt via onze Website of onze Apps. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door gebruik te maken van onze Website of onze Apps, bevestig je dat je deze Voorwaarden en Beleidsregels accepteert en dat je overeenkomt om er aan te voldoen, ongeacht of je ervoor kiest om je te registreren bij ons. Als je niet instemt met deze Voorwaarden en Beleidsregels, mag je onze Website of onze Apps op geen enkele manier gebruiken.

 1. Welkom op onze website, www.shapeandmore.nl ("Website") en de mobiele applicatie voor de Klant.

 2. De Website en onze Apps hebben twee hoofdfuncties:

  1. informatie verzamelen en een gecentraliseerd boekingspunt bieden via onze Website en onze Apps.

 3. We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we je toegang geven tot onze Website en onze Apps en alle producten of diensten die we aanbieden op onze Website of onze Apps. Deze omvatten de voorwaarden die gelden voor:

  1. je rechten om onze Website en Apps te gebruiken en ernaar te linken.

  2. de wijze waarop we informatie over je zullen gebruiken en beschermen.

 4. We kunnen onze Voorwaarden en Beleid van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval up-to-date versies van die Voorwaarden en Beleid beschikbaar zijn via de Website en onze Apps. Je dient deze Voorwaarden en Beleidsregels regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in de Voorwaarden en de Beleidsregels te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze Apps en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website of onze Apps, waar je de bijgewerkte Voorwaarden en Beleidsregels kunt bekijken. 

 

VOORWAARDEN EN EXTRA INFORMATIE LASERBEHANDELINGEN

Onderstaande betreft informatie over de laserbehandelingen en de contra-indicaties. Voordat u bij ons in behandeling gaat wordt er een intakegesprek met u gevoerd. Daarin worden de onderstaande zaken met u besproken. De onderstaande informatie heeft betrekking op alle laserbehandelingen die ShapeAndMore uitvoert, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in de tekst van de betreffende alinea.

 

1 Algemeen

1.1 Laserbehandeling: ShapeAndMore voert laserbehandelingen uit voor (definitieve) ontharing. De laser die gebruikt wordt voor ontharing is de Diode Ice Laser.

1.2 Eventuele contra-indicaties zoals bijvoorbeeld allergieën, eczeem, hartaandoeningen, huidtumoren en/of medicijngebruik worden altijd uitgebreid met U besproken. Dit is een standaard onderdeel van de vragenlijst die met U wordt doorgenomen tijdens het Intake -gesprek.

1.3 Ieder mens is uniek: In geval van ShapeAndMore zijn de lasers een hulpmiddel om u uit cosmetisch en soms medisch oogpunt te helpen om uw klachten of onwenselijkheden te verminderen. Echter ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke lichaamseigenschappen. Elk lichaam reageert anders op de laserbehandeling(en). Het resultaat is om die reden ook niet te voorspellen. ShapeAndMore kan geen garanties geven op resultaat, huid – en/of haarreacties op het te behandelen gebied of elders op het lichaam. Laserbehandelingen kunnen in sommige gevallen huid reacties veroorzaken. Er bestaat altijd risico dat er lichte verbranding van de opperhuid kan ontstaan en/of blaarvorming als gevolg van de laserbehandeling(en). Tevens kunnen laserbehandelingen door uitstralende energie/warmte onderhuids liggende haarfollikels, op en rondom het behandelde lichaamsdeel, stimuleren waardoor nieuwe haargroei kan ontstaan. Dit is nieuw haar wat aangewakkerd is en kan het resultaat op haargroei beïnvloeden. Dit is inherent aan laserbehandelingen. Echter de huidreacties zijn vaak van tijdelijke aard en zullen na verloop van tijd verdwijnen.

1.4 Resultaat haargroei: In de meeste gevallen zal uw haargroei uiteindelijk met ca. 85% reduceren. Dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de beoogde reductie van haargroei van 85% niet kan worden bereikt. Bij een non- responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht van maximaal minder dan 30%. Indien bij ShapeAndMore het vermoeden rijst dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken. U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. U bent echter niet gerechtigd enige compensatie, restitutie of schadevergoeding te verlangen.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Lees voordat je onze Website of Apps gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze Apps. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze Apps:

 • Ons Privacy- en Cookiebeleid

 

Door onze Website of Apps te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden Website en App accepteert en dat je overeenkomt om er aan te voldoen. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, mag je geen gebruik maken van onze Website of onze Apps. NB: deze Gebruiksvoorwaarden Website en App hebben uitsluitend betrekking op je gebruik van onze Website en onze Apps.  Zie onze Boekingsvoorwaarden voor de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een boeking doet op onze Website of de mobiele applicatie.

 1. Misbruik van onze Website of onze App:

  1. Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze Apps door:

   1. het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of

   2. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of

   3. het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

  2. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen.

 2. Gebruikers​:

  1. Als Gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om boekings- en contact-informatie op te slaan, user-generated content (“UGC”) te posten op de Website of via onze Apps, en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot Gebruikers, indien van toepassing.

  2. Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je boeking zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.

 3. Het posten van UGC

  1. Indien en wanneer de functionaliteit van de Website of onze Apps dit toestaat, kunnen Gebruikers of andere bezoekers aan de Website of onze Apps die inloggen op een social media-account via een widget of interface die op of buiten de Website beschikbaar is, UGC posten op de Website of via onze App.

  2. Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt of de gebruikersnaam van de social media-account waarmee je inlogt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op de Website of via onze App.

  3. We behouden ons het recht om te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enig verliezen of schades die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).

  4. We behouden ons tevens het recht voor om de Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze Apps indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden.

  5. Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Treatwell en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.

  6. Indien je echter bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te e-mailen op info@treatwell.nl met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

 4. Intellectueel eigendom

  1. De Website en de Materialen mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en noemen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Shape And More op de juiste wijze vermeldt als bron.

  2. Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs met betrekking tot de Materialen.

  3. Het is niet geoorloofd een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze Apps ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of

  4. deze Website, onze Apps en/of de Materialen voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.

 5. Handelsmerken

  1. We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.shapeandmore.nl de naam "ShapeAndMore", ons logo, dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze Apps worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

 6. Linken naar onze Website

  1. Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.

  2. Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.

  3. Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.

  4. We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 7. Privacy, je persoonsgegevens en cookies

  1. De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie onze Privacy- & Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

 8. Content van derden en websites van derden

  1. Onze Website en onze Apps kunnen advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

  2. Onze Website, kan links naar websites van derden bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze Website of onze Apps verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites.

  3. Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Materiaal van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.

  4. Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.

  5. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website of onze Apps naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Jouw browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

 9. Onze aansprakelijkheid

  1. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze Apps, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze Apps foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze Apps.

  2. Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze Apps te onderhouden en/of Materialen te leveren of tijdig te leveren.

  3. Houd er rekening mee dat onze Website en onze Apps uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website of onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden.

  4. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

 10. Disclaimer

  1. De informatie verstrekt op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Jouw gebruik van de informatie, producten en/of diensten moeten gebaseerd zijn op jouw eigen inschatting. Raadpleeg een geschikt professional voor passend advies gericht op jouw situatie. Het vertrouwen dat je in onze informatie stelt, is strikt op eigen risico. 

  2. De informatie op deze website s geenszins een alternatief voor medisch advies van jouw dokter of andere professionele zorgverlener. Raadpleeg jouw huisarts of zorgverlener wanneer je medisch advies nodig hebt. 

  3. Via deze website kun je worden doorgelinkt naar andere websites die niet onder de controle van ons staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verwezen websites en hebben derhalve geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de uitingen op de gelinkte websites. 

 11. Landen die bediend worden

  1. Deze Website en onze Apps zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers in Nederland.

 12. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden Website en App

  1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden Website en App van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze Apps. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden Website en App regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden Website en Apps te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze Apps en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website of onze Apps, waar je de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden Website & App kunt bekijken.

 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

  1. De Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze Website of het gebruik van onze Apps. Op deze Gebruiksvoorwaarden Website en App is Nederlands recht van toepassing. 

 14. Neem contact op met ons

  1. Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op onze Website of onze Apps verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van deze Website, onze Apps of deze Gebruiksvoorwaarden Website en App kun je e-mailen naar info@shapeandmore.nl

bottom of page